امکانات مرکز

دانشگاه قند کرج

کلاس های هوشمند و برخورداری از پژوهشگران و دانشجویان کارآفرین

ارائه مشاوره به مخترعان و پژوهشگران و دانشجویان کارآفرین

سایت کامپیوتر با امکان استغاده از اینترنت پر سرعت

سالن اجتماعات و امتحانات

مرکز رشد و فن آوری

کلینک صنعت و کارآفرینی مستقر در مرکز

آزمایشگاه ها و کارگاه فنی مجهز 

برگزاری نمایشگاه های پزوهشی و کارآفرینی

انجمن علمی با هدف ارتقاء سطح علمی دانشجویان

سلف سرویس با امکان تهیه غذای گرم 

 

 

دی ان ان