Enter Title

شهریه تحصیلی دانشگاه جامع علمی – کاربردی برای کلیه دوره های ترمی و پودمانی مشتمل بر موارد زیر است:

1 - شهریه ثابت که مربوط به تامین بخشی از هزینه های خدمات آموزشی و تجهیز مرکز آموزشی بوده و بدون توجه به تعداد واحد اخذ شده، از دانشجو در ابتدای هر ترم یا پودمان تحصیلی دریافت می شود.

2 - شهریه متغیر که مربوط به هزینه های ارائه دروس از قبیل حق التدرس و هزینه لوازم مصرفی و ... بوده و مقدار آن با توجه به نوع درس و هزینه های آن برای هر واحد درسی متغیر می باشد به چهار دسته زیر تقسیم می شود:

2 - 1 دروس نظری که به ازای هر واحد 16 ساعت تدریس صورت می گیرد.

2 - 2 دروس آزمایشگاهی که مطابق یرنامه درسی مصوب به ازای هر واحد 32 تا 48 ساعت تدریس صورت می گیرد.

2 - 3دروس کارگاهی (اعم از عملیات صحرایی،عملیات در صحنه) و پروژه که مطابق برنامه درسی مصوب، به ازای هر واحد 48 تا 64 ساعت تدریس صورت می گیرد.

2 - 4 دروس کار آموزی و کارورزی که مطابق برنامه درسی مصوب، به ازای هر واحد 120 ساعت ارائه می شود.

3 - حق نظارت دانشگاه 15 درصد از کل شهریه (ثابت و متغیر) را تشکیل می دهد که در موقع ثبت نام در هر ترم یا پودمان توسط دانشجوبه حساب دانشگاه جامع واریز می شود (بصورت اینترنتی در پروفایل شخصی دانشجو) 85% از کل شهریه (ثابت و متغیر) طبق شماره حساب که توسط دانشگاه اعلام می گردد می بایست به حساب دانشگاه واریز گردد (دانشجویان موظف هستند تا زمان تسویه کلیه فیش های پرداخت شده را نزد خود نگه دارند).

4 - شهریه ثابت اعلام شده برای طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تحصیلی توسط دانشگاه اعلام و برای همه دانشجویان اجرا می شود.

5 - هزینه های ارائه خدمات رفاهی وفوق برنامه مانند خوابگاه، غذا، ایاب و ذهاب، اردوهای فرهنگی وبرنامه های ورزشی فوق برنامه و ... براساس تعرفه های جداگانه که توسط مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین می شود از دانشجویان اخذ خواهد شد.

6 - دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی استفاده می کنند موظف به پرداخت تمام شهریه ثابت آن ترم یا آن پودمان خواهند بود و حق نظارت به میزان 15% شهریه ثابت دریافتی می باشد.

7 - دانشجو مهمان موظف است شهریه ثابت ترم یا پودمان تحصیلی مربوط به مرکز مبدا و شهریه متغیر را به مرکز مقصد بپردازد.

8 - شهریه درس معرفی به استاد به ازای هر واحد درسی 5% شهریه ثابت یک ترم، به اضافه شهریه متغیر واحد درس مربوطه، مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

9 - در صورت انتقال دانشجو به مراکز دیگر، کل شهریه تحصیلی برای ترم ها و پودمان های باقی مانده به مرکز مقصد پرداخت خواهد شد و در این صورت دانشجو مکلف به پرداخت شهریه ثابت معادل یک ترم و یا یک پودمان تحصیلی به مرکز مبدا خواهد بود.

10 - از دانشجویان سایر دانشگاهها (به غیر علمی کاربردی) که بصورت مهمان در مراکز آموزشی علمی کاربردی می باشند شهریه کامل (شامل شهریه ثابت و متغیر یک پودمان ) دریافت می گردد.

11 - مراکر و مؤسسات مجری، برای انجام معادل سازی دروس مجاز به دریافت "N/20 شهریه ثابت" (N تعداد واحدهای معادل سازی شده) می باشد.

12 - شهریه پرداختی دانشجویان ترمی منصرف از تحصیل چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از مهلت حذف و اضافه واحد باشد بازگردانده نمی شود درصورتیکه  زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت حذف و اضافه باشد فقط شهریه متغیر آن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت غیر قابل برگشت می باشد. شهریه پرداختی دانشجویان پودمانی منصرف از تحصیل چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از دو هفته پس از تشکیل کلاسها باشد بازگردانده نمی شود و در صورتیکه زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد فقط شهریه متغیر آن  پودمان قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت غیر قابل برگشت است.

تبصره : دریافت وجه بابت ترمها و پودمانهای باقیمانده از دانشجویان منصرف از تحصیل توسط مراکز مجاز نیست.

13 - کارکنان رسمی و پیمانی شاغل و باز نشسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تابعه و مراکز و مؤسسات آموزش علمی - کاربردی تحت نظارت دانشگاه و همسر و فرزندان آنها از 50% تخفیف شهریه ثابت، متغیر و حق نظارت در طول تحصیل در دانشگاه جامع علمی -کاربردی برخوردار خواهند بود منبع تامین اعتبار تخفیف موضوع این ماده حسب مورد با دستگاههای مربوطه می باشد. 

14 - دانشجویان شاهد، ایثارگر و تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی در خصوص پرداخت شهریه از کلیه معافیتها و تخفیفهای مندرج در آئین نامه های مربوط که به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد مطابق ضوابط برخوردار خواهند بود. منبع تامین اعتبار معافیتها و تخفیفهای موضوع این ماده حسب مورد با دستگاههای مربوطه می باشد.

15 - کمیته تعیین شهریه دوره های علمی - کاربردی، متشکل از نمایندگان حوزه معاونتهای مختلف دانشگاه جامع علمی - کاربردی که زیر نظر رئیس دانشگاه انجام وظیفه می نماید. مرجع تشخیص، تبیین، تفسیر مفاد این آئین نامه تدوین دستورالعمل های اجرایی لازم آن می باشد. هرگونه تفسیر که موجبات افزایش تعرفه شهریه های تعیین شده باشد ،فاقد اعتبار خواهد بود.


دی ان ان